ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ
ಮೈಸೂರು

ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

April 19, 2018

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಸ್ ಹಾಡ್ರ್ವಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅರೋರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ . 20 ರಿಂದ ಮೇ 20 ರವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಪೇಯಿಂಟಿಂಗ್, ಸಂಗೀತ, ಕ್ಲೇವರ್ಕ್, ಯೋಗಾಸನ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗು ವುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ. 9449680130, 9886896300 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Translate »