ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ
ಮೈಸೂರು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ

June 13, 2018

ಮೈಸೂರು:  ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್‍ಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತ್ತಿದೆ.

1ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 2ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 3ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 4ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 5ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 6ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 7ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 8ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 9ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ ಮಹಿಳೆ, 10ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 11ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ ಮಹಿಳೆ, 12ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 13ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 14ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 15ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 16ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 17ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 18ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 19ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ, 20ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ.

21ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ, 22ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 23ನೇ ವಾರ್ಡ್ -ಸಾಮಾನ್ಯ, 24ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 25ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 26ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 27ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 28ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ, 29ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 30ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳೆ, 31ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ ಮಹಿಳೆ, 32ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 33ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 34ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 35ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 36ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 37ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 38ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ ಮಹಿಳೆ, 39ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 40ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ.
41ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 42ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 43ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ ಮಹಿಳೆ, 44ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 45ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 46ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 47ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 48ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 49ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 50ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 51ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ, 52ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 53ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 54ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, 55ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, 56ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 57ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ, 58ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಸಾಮಾನ್ಯ, 59ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 60ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 61ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ ಮಹಿಳೆ, 62ನೇ ವಾರ್ಡ್- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 63ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, 64ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ, 65ನೇ ವಾರ್ಡ್-ಸಾಮಾನ್ಯ.

Translate »